Moldavské Brandy Kvint

Všeobecné obchodné podmienky

1. Úvodné ustanovenia

Tieto Všeobecné obchodné podmienky pre predaj tovaru (ďalej len „VOP“) sa vzťahujú pre predaj tovaru objednaný prostredníctvom internetovej stránky www.kvint.sk. Účelom týchto VOP je vymedziť a upresniť práva a povinnosti predávajúceho (dodávateľa) na jednej strane a kupujúceho (zákazníka, spotrebiteľa) na strane druhej.
Predávajúcim a prevádzkovateľom internetového obchodu www.kvint.sk je:


IMPLEX, s.r.o., zastúpená Ing.Ľuboslavou Červenákovou, konateľ
Pod kaštieľom 643/43 01841 Dubnica nad Váhom, Slovensko
IČO: 36330809 
DIČ: 2020701199
IČ DPH: SK 2020701199

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, vložka číslo 14106/R, oddiel Sro

E-mail: obchod@kvint.sk

Tel.: 0905 839 319

Nákup prostredníctvom stránky www.kvint .sk môžu uskutočňovať všetky osoby bez obmedzenia a to za predpokladu, že sa budú riadiť týmito VOP . Pri fyzických osobách je podmienkou nákupu tovaru , ktorým je akýkoľvek alkoholický nápoj, dosiahnutie veku fyzickej osoby minimálne 18 rokov.
K nákupu tovaru na stránke www.kvint.sk je nutné sa riadne registrovať, uviesť plné meno a adresu trvalého bydliska, zadať telefónne číslo a emailovú adresu. Bez riadne vyplnenej registrácie, nie je možné nakupovať
Tovarom sa rozumie predovšetkým alkoholické nápoje a prípadne aj ďalší doplnkový sortiment. Opis každého konkrétneho tovaru je vždy uvedený na stránke www.kvint.sk
Zákazník , ktorý použije alkoholické nápoje zakúpené prostredníctvom Implex, s.r.o. na podnikateľskú činnosť, súhlasom s obchodnými podmienkami potvrdzuje , že je riadne registrovaný na colnom úrade a na vyžiadanie poskytne spoločnosti Implex, s.r.o kópiu povolenia s registračným číslom. Zákazník zároveň preberá plnú zodpovednosť za dôsledky spojené s predajom alkoholických nápojov bez riadnej registrácie na colnom úrade.
Prednosť pred týmito VOP majú zákonné ustanovenia, od ktorých sa nemožno odchýliť dohodou zmluvných strán a dojednania uvedené v prípadnej písomnej zmluve medzi predávajúcim a kupujúcim (ak je takáto zmluva uzavretá). V prípade rozporu medzi týmito VOP a zákonnými ustanoveniami, od ktorých sa možno odchýliť dohodou zmluvných strán, majú prednosť tieto VOP.
Všetky zmluvné vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim sú uzatvorené v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky. V prípade, ak je zmluvnou stranou spotrebiteľ, riadia sa právne vzťahy neupravené Obchodnými podmienkami zákonom č. 40/1964 Z. z. Občiansky zákonník, v platnom znení, zákonom č. 250/2007 Z. z. Zákon o ochrane spotrebiteľa, v platnom znení a zákonom č. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v platnom znení. V prípade, ak je zmluvnou stranou podnikateľ, riadia sa právne vzťahy neupravené obchodnými podmienkami zákonom č. 513/1991 Z. z. Obchodný zákonník, v platnom znení.
Všetky objednávky prijaté cez internetovú stránku www.kvint.sk považujeme za záväzné. Vyhradzujeme si právo na zmenu cien. Kupujúci platí cenu, ktorá je uvedená v e-maili, ktorý dostane po potvrdení objednávky. Vyhradzujeme si právo na predĺženie dodacej doby a to v prípade, že sa vyskytnú nepredvídateľné udalosti. V takomto prípade bude kupujúci okamžite informovaný.

 2. Podmienky predaja

Kupujúci môže prostredníctvom stránky eshopu kúpiť každý tovar, pri ktorom je na stránke vyznačená možnosť jeho objednania.
Kupujúci realizuje objednávku prostredníctvom formulára uvedeného na stránke, Podmienkou platnosti každej objednávky je vyplnenie povinných údajov v elektronickom formulári pri odoslaní objednávky. Predávajúci nenesie zodpovednosť za správnosť údajov, ktoré kupujúci uvedie pri objednaní tovaru a ani za prípadnú nemožnosť doručiť tovar na kupujúcim zadanú adresu.
Odoslaním kompletnej objednávky zo strany kupujúceho a jej doručením predávajúcemu sa uzatvára kúpna zmluva. Predávajúci potvrdí kupujúcemu doručenie objednávky elektronickou poštou zaslanou na adresu uvedenú v objednávke. Predávajúci však môže od kúpnej zmluvy odstúpiť, ak by nemal k dispozícii objednaný tovar. Zákazník je však v takomto prípade informovaný elektronicky na uvedenú emailovú adresu, alebo telefonicky na ním uvedené telefónne číslo.


3. Dodacie podmienky

Predávajúci expeduje tovar bez zbytočného odkladu obvykle v lehote 24 hodín počas pracovných dní odo dňa doručenia platnej objednávky, len na území Slovenskej republiky.
Predávajúci si vyhradzuje právo primerane predĺžiť dodacie lehoty s ohľadom na svoje skladové a prevádzkové možnosti, resp. nepredvídateľné okolnosti, pričom takúto zmenu oznámi kupujúcemu. V prípade objednávky viacerých kusov tovaru môže byť tovar dodaný aj po častiach
V prípade, ak kupujúci neprevezme tovar, ktorý mu predávajúci riadne doručuje prostredníctvom kuriéra, tovar bude ponechaný u predávajúceho a kupujúci ho bude môcť osobne odobrať z po dohode s predávajúcim, z odberného miesta predávajúceho. Ak však kupujúci neodoberie tovar ani do 7 pracovných dní po dni, kedy kupujúci neprevzal tovar doručovaný prostredníctvom kuriéra, uzavretá kúpna zmluva (bod 2.3. týchto VOP) automaticky zanikne a predávajúci nie je ďalej povinný vybavovať objednávku kupujúceho; nárok predávajúceho na náhradu škody tým nie je dotknutý.
V prípade pochybností o veku kupujúceho je kupujúci alkoholického nápoja povinný preukázať predávajúcemu alebo kuriérovi (doručovateľovi tovaru), že dosiahol vek 18 rokov, inak je predávajúci povinný odoprieť dodanie tovaru. Predávajúci je oprávnený odoprieť dodanie alkoholického nápoja kupujúcemu, ktorý je zjavne ovplyvnený alkoholom.
Kupujúci, pokiaľ je fyzickou osobou a objednaný tovar neslúži na výkon jeho podnikania, zamestnania alebo povolania, má právo do 7 dní po dodaní tovaru odstúpiť od kúpnej zmluvy, a to aj bez uvedenia dôvodu. Právo odstúpiť od zmluvy však kupujúci nemá v prípadoch vymedzených v ust. § 12 ods. 5 zák. č. 108/2000 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v znení neskorších predpisov, a to najmä pri tovare, ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť alebo ktorý podlieha rýchlej skaze.
Ak by predávajúci nemohol splniť zmluvu z dôvodu, že objednaný tovar nemôže dodať, je povinný o tom bezodkladne informovať kupujúceho a do 15 dní mu vrátiť cenu zaplatenú za tovar alebo preddavok, ak sa predávajúci a kupujúci nedohodnú na náhradnom plnení.
Tovar Vám bude doručený na adresu, ktorú uvediete v objednávkovom formulári. Dodacia adresa môže byť iná ako fakturačná adresa. Pri odmietnutí prevzatia objednaného tovaru sa kupujúci zaväzuje predávajúcemu zaplatiť preukázateľné náklady na dopravu, spracovanie zásielky ako aj vrátenie zásielky späť k predávajúcemu.
Kupujúci doručuje tovar nasledujúcimi spôsobm
– Kuriér DPD
Kupujúci nezodpovedá za oneskorené dodanie prepravnými spoločnosťami alebo poštou ani za oneskorenie spôsobené tretími stranamy či nepredvídateľnými okolnosťami (výpadok prúdu, prírodná katastrofa,..).
V prípade zadanie nesprávnej adresy kupujúcim znáša poplatky za odoslanie a spätné doručenie kupujúci.

4. Vybavenie objednávky

Tovar dodávame kupujúcemu na základe elektronickej. Podmienkou platnosti každej objednávky je vyplnenie povinných údajov v elektronickom formulári pri odoslaní objednávky. Odoslaním kompletnej objednávky zo strany kupujúceho a jej doručením predávajúcemu sa uzatvára kúpna zmluva.
Predávajúci je oprávnený žiadať od kupujúceho overenie objednávky emailom alebo telefonicky.
Predávajúci je tiež oprávnený žiadať zálohu za tovar väčšej hodnoty, alebo za tovar výhradne na objednávku ak dobierková suma presiahne 500€ vrátane DPH.

5. Kúpna cena a platobné podmienky
Kupujúci je povinný zaplatiť kúpnu cenu vo výške uvedenej na stránke. Všetky sumy sú na stránke www.kvint.sk, uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty v rámci platnej legislatívy Slovenskej republiky. Ceny sú platné do momentu ich aktualizácie na stránke eshopu, pričom všetky tovary budú dodávané za cenu platnú v čase zaslania objednávky.
Kupujúci môže platiť kúpnu cenu za tovar niektorým z nasledovných spôsobov:
• Dobierka
• Prevodný príkaz

Súčasťou každej dodávky je faktúra – daňový doklad. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu cien. Kupujúci uhradí kúpnu cenu podľa zvoleného spôsobu platby a tovar obdrží podľa spôsobu dopravy, ktorú si kupujúci zvolil pri objednávaní tovaru. Kupujúci obdrží faktúru po prijatí úhrady na e-mailovú adresu zadanú v objednávke ako fakturačnú.
Kúpna cena je splatná najneskôr pri dodaní tovaru kupujúcemu, pričom jej úplné zaplatenie je podmienkou pre vydanie tovaru kupujúcemu. Ak kupujúci kúpnu cenu nezaplatí, predávajúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy.
Kúpna cena nezahŕňa náklady na dodanie tovaru, ktoré znáša kupujúci, pričom na ich splatnosť a spôsob platenia sa primerane použijú ustanovenia o splatnosti kúpnej ceny. Kupujúci je povinný nahradiť náklady na dodanie tovaru aj vtedy, ak odmietne prevziať riadne objednaný a doručený tovar, ktorý nemá žiadne závady.
Vlastnícke právo k tovaru prejde na kupujúceho úplným zaplatením kúpnej ceny a nákladov na dodanie tovaru.
Predávajúci si vyhradzuje právo stornovať objednávku a uvolniť rezervovaný tovar pre ďalší predaj v prípade, že objednávka nebola uhradená do 7 dni od zaslania podkladov pre platbu (v prípade platby bankovým prevodom) a do 7 dní od vytvorenia objednávky (v prípade platby kartou)

 6. Záruky a reklamácie

Záruka začína plynúť dňom prevzatia výrobku kupujúcim. Kupujúci berie na vedomie, že je povinný prezrieť si tovar bezprostredne pri jeho prevzatí. Prevzatím sa rozumiem odovzdanie tovaru dopravcom (kuríerom) zákazníkovi
Reklamácie alebo sťažnosti možno zasielať na adresu sídla predávajúceho zapísanú v obchodnom registri.
V prípade zistenia rozdielu v množstve alebo druhu tovaru, či vady tovaru, za ktorú zodpovedá predávajúci, je kupujúci povinný bezodkladne písomne o tom upovedomiť predávajúceho.
Predávajúci posúdi reklamáciu v zákonom stanovených lehotách.
Kupujúci si môže v dôsledku chybnej zásielky uplatniť nasledujúce nároky: dodanie chýbajúceho tovaru – odstúpenie od zmluvy – výmena chybného tovaru za tovar bezchybný.
V prípade oprávnenosti reklamácie predávajúci podľa povahy zistenej vady buď vymení tovar za nový alebo poskytne kupujúcemu zľavu z kúpnej ceny. Ak by nároky kupujúceho z vád tovaru nemohli byť uspokojené žiadnym z týchto spôsobov, má kupujúci právo odstúpiť od zmluvy. K reklamácii je nutné vo všetkých prípadoch predložiť predmetný reklamovaný tovar.
Predávajúci nezodpovedá za žiadne vady tovaru, ktoré boli spôsobené konaním alebo opomenutím kupujúceho.
V súlade so zákonom o podomovom predaji a zásielkovom obchode, má kupujúci právo po doručení tovaru na vrátenie zaplatenej čiastky za tento tovar, v prípade zaslania nepoškodeného a nepoužitého tovaru späť na adresu predajcu najneskôr do 7 dní od prevzatia tovaru od dopravcu. Čiastka zaplatená za tovar bude kupujúcemu poukázaná poštovou poukážkou bez zbytočného odkladu, akonáhle bude tovar doručený na adresu predajcu a bude spĺňať vyššie uvedené podmienky.
V súlade so zákonom o podomovom predaji a zásielkovom obchode, má kupujúci právo po doručení tovaru na vrátenie zaplatenej čiastky za tento tovar, v prípade zaslania nepoškodeného a nepoužitého tovaru späť na adresu predajcu najneskôr do 7 dní od prevzatia tovaru od dopravcu. Čiastka zaplatená za tovar bude kupujúcemu poukázaná poštovou poukážkou bez zbytočného odkladu, akonáhle bude tovar doručený na adresu predajcu a bude spĺňať vyššie uvedené podmienky.
V prípade vrátenia tovaru musí mať tovar nepoškodené kolky, nesmie byť po záručnej dobe a nesmie mať poškodený originálny obal.
Záruka sa nevzťahuje na poškodenie vzniknuté:
• znečistením tovaru alebo jeho častí v dôsledku zanedbania údržby
• používaním alebo skladovaním tovaru v podmienkach, ktoré nezodpovedajú svojou teplotou, prašnosťou, vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prostredia, v ktorom sa tovar bežne používa
• vonkajšími vplyvmi, napr. pádom alebo nárazom
Záruka sa tiež nevzťahuje na škody vzniknuté v dôsledku živelnej udalosti, živelnej katastrofy, násilného poškodenia, poveternostných podmienok, alebo prevádzkou v extrémnych a neobvyklých podmienkach.
V prípade neoprávnenej reklamácie bude tovar vrátený späť kupujúcemu s príslušným stanoviskom.

7. Ochrana osobných údajov

Uvedením a poskytnutím osobných údajov v rozsahu meno, priezvisko, adresa trvalého bydliska a telefonický kontakt udeľuje kupujúci predávajúcemu súhlas na spracovanie jeho osobných údajov pre účely akceptácie a vybavenia objednávky, vyúčtovania kúpnej ceny za tovar a pre reklamné a propagačné účely predávajúceho (zasielanie reklamných ponúk Zákazníkovi). Predávajúci vyhlasuje, že osobné údaje kupujúceho budú použité v súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov. Kupujúci zodpovedá za správnosť, pravdivosť, aktuálnosť a úplnosť poskytnutých osobných údajov. Práva kupujúceho ako dotknutej osoby sú uvedené v zákone č.122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov.
Kupujúci potvrdením objednávky tovaru potvrdzuje, že bol predávajúcim oboznámený s podmienkami spracúvania osobných údajov podľa zákona č.122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov.

 8. Záverečné ustanovenia

Vo veciach neupravených v týchto VOP sa záväzový vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim spravuje ustanoveniami právneho poriadku v platnej legislatíve Slovesnkej republiky
Predávajúci ručí kupujúcemu za odoslanie tovaru v rámci dohodnutej dodacej doby, za cenu tovaru v čase objednávky, za kvalitné zabalenie tovaru, za dodanie správneho tovaru.
Predávajúci neručí kupujúcemu za oneskorenú dodávku tovaru zavinenú kuriérskou službou (alebo udaním nesprávnej adresy kupujúceho), za prípadné nedodanie tovaru (vinou dodávateľa predávajúceho), za poškodenie zásielky zavinené kuriérskou spoločnosťou (v takom prípade je nutné uplatňovať reklamáciu priamo u pracovníka kuriérskej služby).
Odoslaním elektronickej objednávky kupujúci akceptuje všetky ustanovenia Všeobecných obchodných podmienok v znení platnom v deň odoslania tejto objednávky, taktiež i platnú cenu objednaného tovaru uvedenú na internetovej stránke www.kvint.sk.
Kupujúci zároveň akceptáciou týchto VOP udeľuje predávajúcemu súhlas na volanie, zasielanie faksimilných správ a správ elektronickej pošty vrátane služby krátkych správ na účely priameho marketingu (vrátane zasielania obchodných ponúk), pričom predávajúci je oprávnený volať a zasielať správy na kontaktné čísla a adresy, ktoré kupujúci uvedie pri zadaní objednávky. Kupujúci môže takýto súhlas kedykoľvek odvolať zaslaním žiadosti o ukončenie volaní alebo zasielania správ, a to na adresu sídla predávajúceho zapísanú v obchodnom registri alebo na adresu uvedenú v správe odoslanej predávajúcim. Tieto údaje poskytnuté kupcom tovaru poskytnuté spoločnsti Implex, s.r.o. nebudú sprostredkované inej tretej strane.
Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny týchto obchodných podmienok

Mali ste už
18 rokov?